Tabela czasowników nieregularnych w języku angielskim

Tabela czasowników nieregularnych w języku angielskim

Tabela czasowników nieregularnych w języku angielskim

Czasowniki nieregularne są bardzo ważnym elementem gramatyki języka angielskiego, bez którego nie będziemy w stanie budować poprawnych zdań w czasach przeszłych, należy więc temu zagadnieniu poświęcić więcej uwagi i nauczyć się możliwie wielu form czasowników. Podana niżej tabelka angielskich czasowników nieregularnych (irregular verbs) jest bardzo obszerna, więc będzie ona odpowiednia zarówno dla osób początkujących (po odrzuceniu bardziej zaawansowanych lub rzadziej używanych czasowników), jak i dla osób na poziomie zaawansowanym. Niektóre czasowniki mają dwie formy w kolumnie „Simple past” oraz „Past participle„. Oznacza to, że obydwie formy są poprawne, ale niektóre z nich mogą być przestarzałe lub rzadziej używane. Przy niektórych czasownikach zapisane są skróty „bryt.” lub „amer.„, co oznacza, że dana forma jest charakterystyczna dla brytyjskiej lub amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

Zaczynając naukę tych form, warto jest wystosować sobie jakiś schemat. W pierwszej kolejności należy uczyć się bardziej popularnych i częściej używanych czasowników albo takich, których angielskie tłumaczenie już znamy. Wybór czasowników zależy tutaj zawsze od indywidualnych potrzeb, więc każdy powinien zająć się wstępną selekcją samodzielnie lub skonsultować to ze swoim nauczycielem. Należy też zwrócić uwagę na czasowniki, których wszystkie 3 formy są identyczne, np.:

 • bet – bet – bet – zakładać się,
 • cost – cost – cost – kosztować,
 • cut – cut – cut – ciąć,
 • hit – hit – hit – uderzać,
 • hurt – hurt – hurt – ranić,
 • let – let – let – pozwalać,
 • put – put – put – kłaść, stawiać,
 • shut – shut – shut – zamykać.

Niżej zamieszczona tabela nie jest zbyt „print friendly”, więc specjalnie załączam plik pdf, który bez problemu będziecie mogli ściągnąć na dysk komputera i wydrukować.

Pobierz plik .pdf   

Wykaz czasowników nieregularnych w języku angielskim

I Forma
Infinitive
II Forma
Simple past
III Forma
Past participle
Polskie
tłumaczenie
– A –
abide abode/abided abode/abided wytrzymywać
arise arose arisen powstawać
awake awoke awoken budzić się
– B –
baa baaed/baa’d baaed/baa’d beczeć
babysit babysat babysat opiekować się dzieckiem
be 1. i 3. os. lp. – was; were been być
bear bore born nosić, znosić, rodzić
beat beat beaten bić
become became become stawać się
befall befell befallen przytrafiać się
beget begot begotten wywoływać efekt
begin began begun zaczynać
behold beheld beheld ujrzeć
bend bent bent zginać
bereave bereaved/bereaft bereaved/bereaft pozbawiać
beseech besought/beseeched besought/beseeched błagać
beset beset beset osadzać, osaczać
bet bet bet zakładać się
betake betook betaken udać się (gdzieś), powierzyć
bid bade bidden rozkazywać
bid bid bid licytować
bind bound bound wiązać
bite bit bitten gryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown dmuchać
breastfeed breastfed breastfed karmić piersią
break broke broken złamać, zepsuć
breed bred bred hodować
bring brought brought przynosić
broadcast broadcast broadcast emitować
browbeat browbeat browbeaten zastraszać
build built built budować
burn burnt/burned burnt/burned palić
burst burst burst eksplodować
buy bought bought kupować
– C –
can could (been able) móc
cast cast cast rzucać, odlewać
catch caught caught łapać
chide chid chidden besztać
choose chose chosen wybierać
cleave cleaved/cleft/clove cleaved/cleft łupać
cling clung clung przywierać
come came come przychodzić
cost cost cost kosztować
creep crept crept skradać się
crow crew crowed piać
cut cut cut ciąć
– D –
deal dealt dealt rozdawać
dig dug dug wykopywać
dive dived/ dove dived nurkować
do did done robić
draw drew drawn rysować
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed śnić
drink drank drunk pić
drive drove driven jeździć
dwell dwelt/dwelled dwelt/dwelled mieszkać
– E –
eat ate eaten jeść
– F –
fall fell fallen upadać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought bić, walczyć
find found found znajdować
fit fit/fitted fit/fitted pasować
flee fled fled uciekać
fling flung flung ciskać
floodlight floodlit floodlit iluminować
fly flew flown latać
forbear forbore forborne odstępować
forbid forbade forbidden zabraniać
forecast forecast/forecasted forecast/forecasted prognozować
foresee foresaw foreseen przewidywać
foretell foretold foretold przepowiadać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven przebaczać
forgo forwent forgone zrzekać się
forsake forsook forsaken porzucać
forswear forswore forsworn rezygnować
freeze froze frozen zamrażać, zamarzać
– G –
gainsay gainsaid gainsaid wypierać się
get got got/amer. gotten dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
grind ground ground mielić
grow grew grown rosnąć
– H –
hamstring hamstrung hamstrung podcinać ścięgno
hang hung/hanged hung/hanged wieszać
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
heave heaved/hove heaved/hove podnosić
hew hewed hewed/hewn rąbać
hide hid hidden/hid chować
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać
hurt hurt hurt ranić
– I –
inlay inlaid inlaid inkrustować
input input/inputted input/inputted wprowadzać dane
inset inset inset wklejać, wstawiać
interweave interwove interwoven przeplatać
– K –
keep kept kept przechowywać
kneel knelt/amer. kneeled knelt/amer. kneeled klęczeć
knit knitted/knit knitted/knit robić na drutach
know knew known wiedzieć
– L –
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić, przewodzić
lean leaned/bryt. leant leaned/bryt. leant pochylać się
leap leapt/leaped leapt/leaped wzbijać się
learn learnt/learned learnt/learned uczyć się
leave left left wychodzić zostawiać
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
light lit/lighted lit/lighted zapalać
lose lost lost tracić
– M –
make made made tworzyć
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać
melt melted/rzad. molt melted/molten topnieć
miscast miscast miscast źle obsadzić rolę
mishear misheard misheard przesłyszeć się
mishit mishit mishit źle uderzać piłkę
mislay mislaid mislaid zawieruszać się
mislead misled misled mylić
misread misread misread błędnie odczytywać
misspell misspelled/misspelt misspelled/misspelt błędnie zapisywać
misspend misspent misspent marnować
mistake mistook mistaken mylić się
misunderstand misunderstood misunderstood źle rozumieć
mow mowed mown/mowed kosić
– O –
offset offset offset wyrównywać
outbid outbid outbid przelicytowywać
outdo outdid outdone przewyższać
outfight outfought outfought zwyciężać
outgrow outgrew outgrown wyrastać, przerastać
output output output produkować, wysyłać dane
outrun outran outrun wyprzedzać
outsell outsold outsold wyprzedzać pod względem sprzedaży
outshine outshone outshone przyćmiewać
overbear overbore overborn dominować
overcome overcame overcome przezwyciężać
overdo overdid overdone przesadzać
overdraw overdrew overdrawn zadłużać się
overeat overate overeaten przejadać się
overfly overflew overflown przelatywać nad
overhang overhung overhung zwisać
overhear overheard overheard podsłuchiwać
overlay overlaid overlaid nakładać, powlekać
overpay overpaid overpaid przepłacać
override overrode overridden stratować
overrun overran overrun najeżdżać
oversee oversaw overseen nadzorować
overshoot overshot overshot przestrzeliwać
oversleep overslept overslept zaspać
overspend overspent overspent przepłacać
overtake overtook overtaken wyprzedzać, doganiać
overthrow overthrew overthrown przewracać
overwrite overwrote overwritten nadpisywać
– P –
partake partook partaken spożywać, uczestniczyć
pay paid paid płacić
plead pleaded/amer. pled pleaded/amer. pled błagać
preset preset preset nastawiać
proofread proofread proofread czytać korektę
prove proved proved/amer. proven udowadniać
put put put kłaść, stawiać
– Q –
quit quit/bryt. quitted quit/bryt. quitted opuszczać
– R –
read /ri:d/ read /r?d/ read /r?d/ czytać
rebuild rebuilt rebuilt odbudowywać, przebudowywać
recast recast recast przekształcać
redo redid redone przerabiać
redraw redrew redrawn przerysowywać
rehear reheard reheard ponownie rozpatrywać
remake remade remade przerobić
rend rent rent rozdzierać
rerun reran rerun ponownie odtwarzać (biec
resell resold resold odsprzedawać
reset reset reset resetować
resit resat resat ponownie podchodzić (usiąść) do egzaminu 
retake retook retaken ponownie nakręcać (wziąć) scenę 
retell retold retold ponownie coś mówić
rethink rethought rethought przemyśleć
rewind rewound rewound przewijać
rewrite rewrote rewritten przepisywać
rid rid rid uwalniać
ride rode ridden jeździć na
ring rang rung dzwonić
rise rose risen rosnąć, powstawać
run ran run biegać, jeździć
– S –
saw sawed sawn/amer. sawed piłować
say said said mówić
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set ustawiać
sew sewed sewn/sewed szyć
shave shaved shaved/shaven golić się
shake shook shaken potrząsać
shear sheared shorn/sheared strzyc
shed shed shed zrzucać
shine shone/shined shone/shined błyszczeć
shit shit/shat/bryt. shitted shit/shat/bryt. shitted srać
shoe shod shod pokryć (np. srebrem, złotem)
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazywać
shrink shrank/shrunk shrunk kurczyć się
shut shut shut zamykać
simulcast simulcast simulcast transmitować (jednocześnie przez radio i telewizję)
sing sang sung śpiewać
sink sank/sunk sunk/sunken tonąć
sit sat sat siedzieć
slay slew slain zabijać
sleep slept slept spać
slide slid slid poślizgnąć się
sling slung slung ciskać
slink slunk slunk poronić
slit slit slit podrzynać
smell smelled/bryt. smelt smelled/bryt. smelt wąchać, pachnieć
smite smote smitten uderzać
sow sowed sown/sowed siać
speak spoke spoken mówić
speed speeded/sped speeded/sped pędzić
spell bryt. spelt/amer. spelled bryt. spelt/amer. spelled literować
spend spent spent wydawać, spędzać
spill spilled/bryt. spilt spilled/bryt. spilt rozlewać
spin spun spun obracać
spit spat/amer. spit spat/amer. spit pluć
split split split rozczepiać
spoil spoiled/bryt. spoilt spoiled/bryt. spoilt psuć
spotlight spotlit/spotlighted spotlit/spotlighted oświetlać reflektorem
spread spread spread rozprzestrzeniać (się)
spring sprang/amer. sprung sprung skakać
stand stood stood znosić, wytrzymywać
stave staved/stove staved/stove uszkadzać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck nabijać
sting stung stung żądlić
stink stank/stunk stunk śmierdzieć
strew strewed strewed/strewn rozsypywać
stride strode stridden przekraczać
strike struck struck/amer. stricken strajkować
string strung strung naciągać
strive strove/strived striven/strived usiłować
sublet sublet sublet podnajmować
swear swore sworn przysięgać, kląć
sweep swept swept zamiatać
swell swelled swollen/swelled puchnąć
swim swam swum pływać
swing swung swung kołysać się
– T –
take took taken wziąć, złapać
teach taught taught nauczać
tear tore torn rozrywać
telecast telecast telecast transmitować
tell told told powiedzieć
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
thrust thrust thrust pchać
tread trod trodden/trod stąpać
typecast typecast typecast grać ciągle podobną rolę
– U –
unbend unbent unbent rozprostowywać
underbid underbid underbid oferować po niższej cenie
undercut undercut undercut sprzedawać po niższej cenie
undergo underwent undergone przechodzić
underlie underlay underlain leżeć u podstaw
underpay underpaid underpaid za mało płacić
undersell undersold undersold sprzedawać taniej niż konkurencja
understand understood understood rozumieć
undertake undertook undertaken zobowiązywać się
underwrite underwrote underwritten ręczyć
undo undid undone anulować
unfreeze unfroze unfrozen rozmrażać
unwind unwound unwound rozwijać
uphold upheld upheld podtrzymywać
upset upset upset martwić się
– W –
wake woke woken budzić
waylay waylaid waylaid napadać
wear wore worn nosić (ubranie)
weave wove/weaved woven/weaved tkać
wed wedded/wed wedded/wed brać ślub
weep wept wept płakać
wet wet/wetted wet/wetted zwilżać
win won won wygrywać
wind /w?nd/ wound /wa?nd/ wound /wa?nd/ nawijać
withdraw withdrew withdrawn wycofywać się
withhold withheld withheld wstrzymywać
withstand withstood withstood stawiać opór
wring wrung wrung wyżymać
write wrote written pisać

Foto: SXC.hu
Tabela udostępniana na licencji CC BY-SA 3.0.

Odsłon: 108 048

Kilka słów o autorze

Łukasz Tyczkowski

Właściciel Szkoły PAROLI, lektor języka niemieckiego, bloger. Pozytywnie zakręcony pasjonat nauczania i wykorzystania nowych technologii w edukacji. Zakochany w języku niemieckim prawie tak, jak w swojej żonie ;-)

1
 1. Karol says

  Dziękuje

  Odpowiedz

Wyraź swoje zdanie

Szkoła Paroli na Facebooku

Szkoła Językowa Suwałki